English

کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان چشم پزشکی فارابی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان چشم پزشکی فارابی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


بیمارستان چشم پزشکی فارابی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی

اعتبارنامه
IR.TUMS.FARABIH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد عضو هیات علمی بازنشسته چشم پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی محمدرضا منصوری
رئیس
دانشیار هیات علمی دانشگاه چشم پزشکی/متخصص بالینی فاطمه علیپور
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد محمد رحیم قهستانی
حقوقدان
دانشیار مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قران و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استادیار هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی یاسری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی طب کار/متخصص بالینی فریبا اصغری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - دبیر باز نشسته/کارشناسی ناصر قنبری
نماینده جامعه
استادیار هیات علمی دانشگاه چشم پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی فرزاد پاکدل
پژوهشگر
دانشیار معاون آموزشی بیمارستان فارابی چشم پزشکی/فوق تخصص فریبا قاسمی
پژوهشگر
دانشیار مدیر دفتر هماهنگی سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت چشم پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی سید فرزاد محمدی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی فناوری اطلاعات سلامت/کارشناسی ارشد فاطمه جعفری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
پایان‌نامه
تعیین ارتباط فراوانی بروز رفلکس اکولوکاردیاک (OCR) و نوع عمل جراحی در کودکان تحت جراحی استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 1397 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.040 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
طرح پژوهشی
ررسی الگوی واسکولیت شبکیه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه یووییت بیمارستان فارابی از نظر یافته های بالینی، علل، نتایج درمان و عوامل تعیین کننده پیش آگهی IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.039 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تجویز کتامین نازال بر دلیریوم حاد و درد پس از بیهوشی عمومی با ایزوفلوران در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال �9�7-�9�8 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.038 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسهای میزان تأثیر تجویز دوز پائین پروپوفول و آتروپین وریدی بر فراوانی بروز تهوع و استفراغ در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 99-1398 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.037 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
بررسی عوامل موثر بر نتایج دید عمقی بعد از جراحی موفق در بیماران اگزوتروپی متناوب مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال های ٩٦ و ٩٧ IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.036 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۴
پایان‌نامه
بررسی تغییرات ساختاری شبکیه در بیماران با دیستروفی های سلول های مخروطی شبکیه بوسیله ی OCT و OCTA IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.035 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تجویز کتامین نازال بر OCR و تغییرات همودینامیک حین عمل و عوارض بالینی بیهوشی عمومی با ایزوفلوران در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم بیمارستان فارابی سال�1�3�9�7-�1�3�9�8 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.034 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اندازه گیری فشار داخل چشم (IOP) به صورت tactile (دستی) در مقایسه با اندازه گیری فشار چشم با applanation tonometer IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.033 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۶
پایان‌نامه
تعیین میزان IgG4 RD بر مبنای یافته های بالینی هیستوپاتولوژی ،ایمونوهیستوکمیستری و سرولوژی در بیماران با تشخیصIdiopathic orbital inflammatory syndrome و لنفویید هایپرپلازی مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال 1395-1397 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.032 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۶
طرح پژوهشی
مقایسه اثر قطره چشمی بتادین 1% و قطره اشک مصنوعی در درمان کراتوکنژکتویت آدنوویروسی IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.031 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۲
پایان‌نامه
بررسی کراتیت پس از عمل cross linking collagen (CXL) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی از سال 1393 الی 1397 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.030 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۲
پایان‌نامه
اندازه گیری فشار Eye Lid Closure Forced ( به وسیله ی طراحی و ساخت دستگاه بلفارو اسپکلوم مدرج ]ارائه پروپوزال مجزا[) در افراد نرمال و مقایسه ی آن با افراد Facial Nerve Palsy و بیماران CPEO همچنین بررسی روند بهبود در بیمارستان فارابی در سالهای 98-97 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.029 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اشک مصنوعی بر روی فرایند ترمیم اپی تلیوم قرنیه بعد از جراحی رفرکتیو (PRK ) از طریق corneal epithelial mapping IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.028 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط ضخامت ناحیه ماکولا با وجود واسکولیت رتین در بیماران با یووییت ایدیوپاتیک IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.027 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه طولانی مدت نتایج آناتومیکال و عیوب انکساری در درمان رتینوپاتی پره ماچور با استفاده از تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب با لیزر درمانی ترانس اسکلرال و با لیزر درمانی Indirect در نوزادان درمان شده از سال 90 تا 96 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.026 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۵/۶/۲۰
پایان‌نامه
مقایسه نسبت بدخیمی باقیمانده گزارش شده در مارژین تومورهای پلکی جراحی شده با استفاده از تکنیک های impression cytology و frozen section و نیز مقایسه هر دو تکنیک با روش permanent pathology IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.025 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثر دو داروی کتورولاک و پتیدین بر درد و دلیریوم پس از بیهوشی عمومی در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال �9�6-97 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.024 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
عنوان طرح: بررسی کراتیت پس از عمل جراحی فوتوریفرکتیو کراتکتومی (PRK)در بیمارستان فارابی شهر تهران از سال1393 الی 1397 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.023 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی تأثیر تجویز وریدی کتامین بر فراوانی بروز درد مزمن (Dry Eye) در بیماران تحت جراحی کاتاراکت به روش فیکو امولسیفیکیشن در بیمارستان فارابی در سال�9�8-139�7 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.022 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۴
پایان‌نامه
بررسی عروق ماکولا توسط OCT آنژیوگرافی قبل و بعد ازفوتوکوآگولاسیون پان رتینال در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال �9�7- �1�3�9�6 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.021 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.