English

مصوبات

مصوبات
مصوبات کمیته‌های اخلاق در پژوهش
جزئیات گواهی انگلیسی گواهی فارسی تاریخ تصویب / نوع مجری عنوان انگلیسی عنوان فارسی کد مصوبه اخلاق / کمیته ردیف
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۱
طرح پژوهشی
ناهید هاشمی مدنی Association of ABI and TBI with macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetic patients referred to foot clinic during 2020-2022. ارتباط بین ABI و TBI با عوارض ماکرووسکولار و میکرووسکولار در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک پای پژوهشکده غدد در سال 1400-1398 IR.IUMS.REC.1399.073
دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۱
طرح پژوهشی
سرور پرویزی Development and Psychometric Evaluation Instrument of Maternal Caring Ability with Premature Infant طراحی و روان سنجی ابزار سنجش توان مراقبتی مادر نوزاد نارس IR.IUMS.REC.1399.072
دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۱
طرح پژوهشی
علی مجیدپور Evaluation of Helicobacter pylori virulence factors isolated from Patients with dyspepsia referred to Rasoul Akram and Taleghani hospitals in Tehran and evaluation of molecular mechanisms of clarithromycin and metronidazole resistance related to 23srRNA and rdxA, respectively بررسی فاکتورهای ویرولانس cagA و vacA هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به دیس پسی مراجعه کننده به بیمارستان های رسول اکرم و طالقانی تهران و ارزیابی مکانیسم های مولکولی مقاومت به کلاریترومایسین مربوط به ژن 23s rRNA و مقاومت به مترونیدازول مربوط به ژن rdxA IR.IUMS.REC.1399.071
دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۱
طرح پژوهشی
مریم هنردوست association of comorbidites and biochemical staut in the COVID-19 infection severity: a systematic review and meta-analysis ارتباط بیماری های همراه و فاکتور های بیوشیمیایی به میزان شدت بیماری در عفونت COVID-19: بررسی سیستماتیک و متاآنالیز IR.IUMS.REC.1399.070
دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
علی اکبری Registry of patients with CoVID-19 in Fars province نظام ثبت پیگیری بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید ( )CoVID-19 در استان فارس IR.SUMS.REC.1399.022
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
نگار آذرپیرا Fabrication and characterization of antibacterialbilayer PCL/gelatin based nanofibrous scaffolds for wound healing applications ساخت و ارزیابی نانوالیاف دو لایه آنتی باکتریال بر پایه پلی کاپرولاکتون و ژلاتین برای ترمیم زخم IR.SUMS.REC.1399.021
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
محمود کهنوجی Anxiety and General Health Survey of Citizens of Rafsanjan and Anar in COVID-19 Outbreak in 2020 بررسی اضطراب و سلامت عمومی شهروندان شهرستان رفسنجان و انار در شیوع بیماری COVID-19 در سال 1399 IR.RUMS.REC.1399.017
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
سید حمید سید باقری Prevalence of health psychology and Post Traumatic Stress Disorder among Students of Rafsanjan University of Medical Sciences at the Time of Coronary Disease in 2020 بررسی فراوانی سلامت روان و استرس پس از سانحه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در زمان پاندمی کوید19 در سال 99 IR.RUMS.REC.1399.016
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
میترا عباسی فرد Evaluation of CCL3, IL-23 and IL-17A serum levels in the COVID-19 patients بررسی سطح سرمی سایتوکین های CCL3، IL-23 و IL-17A در بیماران آلوده به COVID-19 IR.RUMS.REC.1399.015
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
زهرا کامیاب Evaluation of expression levels of TLR3, 7, 8 and 9 in the COVID-19 infected patients in comparison to healthy controls and in the recovered in comparison to death patients بررسی میزان بیان TLRهای 3، 7، 8 و 9 در بیماران آلوده به COVID-19 نسبت به افراد سالم و در بیماران بهبود یافته نسبت به افراد متوفی IR.RUMS.REC.1399.014
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۰
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
احمد رضا صیادی Evaluation of oxidants and anti-oxidants serum functions in the COVID-19 infected patients in comparison to healthy controls and their relation with the disease prediction بررسی فعالیت سرمی اکسیدانت ها و آنتی اکسیدانت ها در بیماران آلوده به COVID-19 نسبت به افراد سالم و ارتباط آن ها با پیش آگهی بیماری IR.RUMS.REC.1399.013
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
زیبا شعیانی Evaluation of expression levels of TLR1, 2, 4 and 5 in the COVID-19 infected patients and their relation with the disease prediction بررسی میزان بیان گیرنده های شبه تال 1، 2، 4 و 5 در بیماران آلوده به COVID-19 و ارتباط آن ها با پیش آگهی بیماری IR.RUMS.REC.1399.012
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
مهسا ناهیدی Assessment of mental health and sleep status in patients with COVID-19 بررسی وضعیت سلامت روان و خواب در مبتلایان به COVID-19 IR.MUMS.REC.1399.062
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
مهرالسادات مهدی زاده طرقدری Lived experience of exposure to corona virus outbreak: a phenomenological study of the experience of individuals in society تجربه زیسته مواجهه با طغیان کرونا ویروس: مطالعه فنومنولوژی از تجربیات افراد جامعه IR.MUMS.REC.1399.061
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
مهدی فروغیان Evaluating Knowledge, Attitude and Practice of Residents of Mashhad about New Corona Virus (COVID-19) in 2020 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنین مشهد نسبت به کرونا ویروس جدید(کوید 19) در سال 1399 IR.MUMS.REC.1399.060
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
سودابه شهید ثالث Study on COVID-19 outcomes in patient s with malignancy at Mashhad University of Medical Sciences بررسی پیامدهای ابتلا به کوئید-19 در بیماران مبتلا به بدخیمی و مقایسه آن با افراد سالم مبتلا به کوید19 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد IR.MUMS.REC.1399.059
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
فاطمه احمدی Health workers exposure risk assessment in the context of COVID-19 virus ارزیابی میزان خطر مواجهه با کروناویروس در پرسنل بهداشتی درمانی مرکز مراقبت از مبتلایان به ویروس COVID-19 IR.MUMS.REC.1399.058
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
شاپور بدیعی اول Assessment of epidemiology, prevalence, incidence and related factors to corona disease (COVID-19) at 3 states of Iran بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری مبتلا به بیماری کرونا ویروس (COVID-19) دربیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اصفهان ، تهران و یزد IR.MUMS.REC.1399.057
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
امراله ابراهیمی Preparation of Educational-Therapeutic Package Based on Psychological Flexibility (Acceptance-Based) And evaluation of its impact on quality of work life, job burnout and work-family conflict, and mental health of the care team working in COVID-19 patients آماده سازی بسته آموزشی-درمانی مبتنی بر انعطاف پذیری روانشناختی و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی کاری، فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده و سلامت روان ویژه تیم مراقبتی شاغل در مراکز درمانی بیماران مبتلا به COVID-19 IR.MUI.MED.REC.1399.026
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۹/۱/۲۰
پایان‌نامه
غلامرضا دشتی Correlation between sperm parameters and DNA fragmentation with non-coding RNA MALAT1 expression in infertile men بررسی ارتباط پارامترها و DNA فراگمانتاسیون اسپرم با بیان RNA غیر کدکننده MALAT1 در مردان نابارور IR.MUI.MED.REC.1399.025
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.