English

مصوبات

مصوبات
مصوبات کمیته های اخلاق در پژوهش
جزئیات گواهی انگلیسی گواهی فارسی تاریخ تصویب / نوع مجری عنوان انگلیسی عنوان فارسی کد مصوبه اخلاق / کمیته ردیف
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
پایان‌نامه
سیمین ناصری Arsenic intake assessment through drinking water and most used vegetables among a population of adults in the city of Qom and investigation of it's relationship to arsenic urinary concentration and carcinogenic risk estimation in different scenarios ارزیابی میزان دریافت ارسنیک از طریق آب آشامیدنی و سبزیجات خوراکی پرمصرف در جمعیتی از بالغین شهر قم و بررسی ارتباط آن با غلظت ادراری ارسنیک و برآورد ریسک سرطانزایی در سناریوهای مختلف IR.TUMS.VCR.REC.1398.683
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
طرح پژوهشی
رسول دیناروند Preparation and in vitro evaluation of nano HKUST-1 (metal organic framework, MOF) containing anticancer drug, 5fu ساخت نانوذرات و بررسی تست های برون تنی HKUST-1 از نوع چارچوب های فلز آلی حاوی داروی ضدسرطان IR.TUMS.TIPS.REC.1398.118
پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
طرح پژوهشی
عباس کبریایی زاده The effect of physical activity on epileptic seizures and consequent learning and memory impairment in electrical amygdala kindling model بررسی اثر فعالیت بدنی، بر بهبود صرع و اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از آن در مدل کیندلینگ الکتریکی آمیگدال IR.TUMS.TIPS.REC.1398.116
پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
طرح پژوهشی
حمید اکبری جور Formulation and evaluation of volumizing hair products using natural compounds فرمولاسیون و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی حجم دهنده مو با استفاده از ترکیبات طبیعی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.115
پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
طرح پژوهشی
مهدی شفیعی اردستانی Evaluation of the activity of the captopril drug by Spect-Fluorescence imaging using mSiO2@Cdot- 99mTc nano structure بررسی فعالیت داروی کاپتوپریل بوسیله تصویربرداری SPECT-فلورسانسی با استفاده از نانوسامانه mSiO2@Cdot- 99mTc IR.TUMS.TIPS.REC.1398.114
پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
پایان‌نامه
سعید بوذری determination of expression levels of miR-let-7f, miR-125a, miR-125b and microbiome analysis of sputum and blood samples from patients refering to the Tuberculosis and Pulmonary Research Department of Pasteur Institute of Iran تعیین میزان بیان miR-Let-7f, miR-125a, miR-125b و آنالیز microbiome در نمونه های خلط و خون بیماران مراجعه کننده به بخش تحقیقات ریوی انستیتو پاستور ایران IR.PII.REC.1398.046
انستیتو پاستور ایران
۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
طرح پژوهشی
زهره افتخاری Validation of Monocyte Activation Test kit for detection of pyrogens in recombinant Hepatitis B vaccine and comparison with RPT method and LAL معتبر سازی کیت Monocyte Activation Test جهت شناسایی عوامل پیروژن در واکسن هپاتیت ب نوترکیب و مقایسه آن با روش RPT و LAL IR.PII.REC.1398.045
انستیتو پاستور ایران
۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۲۰
پایان‌نامه
بابک علی کیایی Investigating the association among the NUTRIC 2002 Score in multiple trauma patients at the time of entering ICU with morbidity and mortality until 48 hours after discharging from the ICU بررسی ارتباط نمره NUTRIC 2002 در بیماران مولتیپل تروما در بدو ورود به بخش مراقبتهای ویژه با عوارض و مرگ و میر تا 48 ساعت پس از ترخیص از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا در سال 1397 و 1398 IR.MUI.MED.REC.1398.471
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
پایان‌نامه
فرهاد رمضانی بدر The Relationship between self-care behaviors and medication adherence in patients with heart failure admitted in educational hospitals in Zanjan University of Medical Sciences 2019 بررسی ارتباط رفتارهای خود مراقبتی با میزان تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 1398 IR.ZUMS.REC.1398.377
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
پایان‌نامه
اعظم ملکی The Effectiveness of Spiritual-Based Counseling on Postpartum Quality of Life in Women with Preeclampsia بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد معنویت محور بر کیفیت زندگی زنان زایمان کرده مبتلا به پره اکلامپسی IR.ZUMS.REC.1398.376
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۰
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
پایان‌نامه
نسرین جعفری ورجوشانی Investigating the safety and preparedness of disaster and accidents in nurseries in Zanjan 2019 بررسی وضعیت ایمنی و میزان آمادگی در برابر حوادث و بلایای مهد کودک های شهر زنجان در سال 1398 IR.ZUMS.REC.1398.375
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
طرح پژوهشی
حسن حسن زاد آذر A Survey on Synthetic Tartrazine , Chocolate brown HT and Amaranth dyes in confectionery products of Zanjan city, Iran. بررسی وجود رنگ‌های مصنوعی تارتارازین، آمارانت و قهوه ای شکلاتی در محصولات قنادی شهر زنجان IR.ZUMS.REC.1398.374
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
طرح پژوهشی
شیرین ملکی The relationship between cognitive impairments of acute stroke patients and their caregivers' mental status بررسی همبستگی بین ناتوانی های شناختی بیماران سکته مغزی حاد با وضعیت روانی مراقبان آن ها IR.ZUMS.REC.1398.373
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
طرح پژوهشی
حبیب ضیغمی Molecular typing of Acinetobacter baumannii isolated from ICU patients by ERIC-PCR تیپ بندی مولکولی اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با روش ERIC-PCR IR.ZUMS.REC.1398.372
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
طرح پژوهشی
بهروز جوهری Targeted delivery of decoy oligodeoxynucleotides against Nanog transcription factor as a therapeutic agent using niosome nanocarrier and evaluation of its antitumor effects on glioblastoma cell line انتقال هدفمند الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله بر علیه فاکتور رونویسی Nanog به عنوان یک عامل درمانی با استفاده از نانوحامل نیوزومی و بررسی اثرات آنتی توموری آن در رده سلولی گلیوبلاستوما IR.ZUMS.REC.1398.371
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
طرح پژوهشی
بهمن میرزائی Frequency and antimicrobial resistance pattern of bacterial isolates involved in urinary tract infection in two Zanjan educational hospitals in 2016-2017. فراوانی و ایزوله‌های باکتریایی دخیل در عفونت مجاری ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستانهای آیت الله موسوی و ولیعصر شهر زنجان از سال 97-95 IR.ZUMS.REC.1398.370
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
طرح پژوهشی
شیرین ملکی Effects of selected Pilates exercises on quality of life and cognitive status in patients with major depression disorder بررسی تاثیر تمرینات منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی و وضعیت شناختی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی IR.ZUMS.REC.1398.369
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
طرح پژوهشی
سیما دارابیان Molecular Identification and Azoles Resistance of Candida species isolated from patients with vulvovaginitis. شناسایی مولکولی و مقاومت آزولی در گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت. IR.ZUMS.REC.1398.368
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
پایان‌نامه
مصطفی شیخی Explanation of patient's dissatisfaction during comprehensive orthodontic treatment: a content analysis تبیین عوامل نارضایتی بیماران حین درمان جامع ارتودنسی: آنالیز محتوایی IR.ZUMS.REC.1398.367
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۸/۹/۱۹
پایان‌نامه
مجتبی فتحی The feasibility of preparing mAb based kit formulation for the fast preparation of 188Re-Rituximab as a potential Radiopharmaceutical for NHL treatment and performing quality control, stability study and preclinical evaluation امکان سنجی تهیه ی فرمولاسیون کیت بر پایه ی آنتی بادی مونوکلونال به منظور تهیه ی سریع رنیوم188-ریتوکسیمب به عنوان یک رادیوداروی بالقوه برای درمان لنفوم غیر هوچکین و انجام مراحل کنترل کیفی، مطالعه ی پایداری و ارزیابی پیش بالینی IR.ZUMS.REC.1398.366
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.